Privacyverklaring

Privacyverklaring Laurien Hermsen Kinder- & Jongerencoaching.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verwerkingsverantwoordelijke:

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is Laurien Hermsen Kinder- & Jongerencoach, gevestigd te Roosendaal, ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 71964592.

Verwerken persoonsgegevens:

*contactgegevens

Via het contactformulier /email geeft u Laurien Hermsen Kinder- &  Jongerencoaching  uw contactgegevens. Deze contactgegevens gebruikt Laurien Hermsen Kinder- & Jongerencoaching enkel om met u in contact te treden.

* overige persoonsgegevens:

Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen dan zal Laurien Hermsen Kinder- & Jongerencoaching over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel de contactgegevens.  Deze gegevens komen tijdens het intakegesprek aan bod om de hulpvraag te bepalen en een overeenkomst op te stellen die door u wordt ondertekend. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden indien dit als nuttig geacht wordt voor de dienstverlening. Deze gegevens worden zonder uw toestemming NOOIT met derden gedeeld.  Persoonsgegevens die in schriftelijke vorm zijn vastgelegd worden bewaard in een afgesloten ruimte waar derden geen toegang toe hebben.

Beveiliging

* Website

Beveiligde HTTPS verbinding Website: https://www.laurienhermsenkindercoach.nl (SSL certificaat). Via de website is alleen eenzijdig verkeer mogelijk middels een contactformulier.  

* Email

Correspondentie vindt alleen plaats met mijn eigen apparaten (computer en telefoon). Deze zijn beveiligd met een code. Het e-mailverkeer verloopt via een beveiligde HTTPS verbinding. Deze versleuteling garandeert een veilige verbinding tussen het mailverkeer en alle browsers.

Bewaartermijnen:

Laurien Hermsen Kinder- & Jongerencoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Uiteraard is Laurien Hermsen Kinder- & Jongerencoaching wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen om uw factuurgegevens 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst.