Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Laurien Hermsen Kinder- & Jongerencoach.

Algemeen

  • Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een (be)handeling van mij, kan over die (be)handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.
  • Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf  tot een bevredigende oplossing te komen.
  • Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona (Beroepsorganisatie voor kindercoaches) kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris van deze stichting.
  • De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op.
  • Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

 

KLACHTENREGLEMENT ADIONA - KLAGER 

Laurien Hermsen KInder-& Jongerencoach hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en  aan goede relaties. Bent u als opdrachtgever onverhoopt niet tevreden over de werkwijze of  dienstverlening van Laurien Hermsen, laat dit zo spoedig mogelijk weten. Hiervoor  kunt u zich richten tot Laurien Hermsen, eigenaar van Laurien Hermsen Kinder-& Jongerencoach. U ontvangt binnen  48 uur een reactie op de klacht met een bevestiging dat de klacht is binnengekomen.  

Aansluitend wordt u binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek waarin de klacht wordt  doorgenomen en wordt besproken op welke wijze Laurien Hermsen de klacht kan  verhelpen. Binnen vier weken daarna komt Laurien Hermsen Kinder-& Jongerencoach met een voorstel  voor een oplossing. Mocht u samen niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht  indienen bij de beroepsorganisatie Stichting ADIONA via klachtenloket@adiona.nl. Deze zal de  verdere afhandeling op zich nemen. De klacht en afhandeling worden vertrouwelijk behandeld.  De klacht wordt geregistreerd en bewaard tot twee jaar na afhandeling. Na deze periode wordt  het dossier vernietigd in verband met de privacy van betrokkenen.  

Hieronder treft u (een deel van) het klachtenreglement aan: De volledige versie kunt u  downloaden via de ADIONA website (www.adiona.nl).  

Klachtencommissie ADIONA 

Het bestuur van Stichting ADIONA heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen  en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft het bestuur de hierin  genoemde klachtencommissie ingesteld. 

Uitgangspunt 

Bij de behandeling van klachten staat centraal het herstel van de verhoudingen tussen de klager en beklaagde. Dat betekent dat eerst geprobeerd wordt om samen tot overeenstemming te  komen (eventueel door bemiddeling via het Klachtenloket). Lukt dit niet, dan is een zorgvuldige  klachtenprocedure gewenst. 

Doelstellingen 

De doelstellingen van de klachtenprocedure zijn: 

het vastleggen en volgen van een procedure om klachten van cliënten en  opdrachtgevers tegen bij de ADIONA aangesloten coaches binnen een redelijke termijn  en op zorgvuldige wijze af te handelen; 

behoud en verbetering van de kwaliteit binnen de beroepsgroep door middel van een professionele klachtenbehandeling; 

verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en  klachtenanalyse, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd het zorgvuldig navolgen van  de Gedragscode van ADIONA door bij ADIONA aangesloten coaches. 

Taak Klachtencommissie 

 

De taak van de Klachtencommissie is het onderzoeken en beoordelen van en het toezien op de  afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers van bij ADIONA aangesloten coaches.